2021-07-14
python学习
00

1. Python中的线程

Thread类 t = threading.Thread(t

2021-07-14
python学习
00

1.并行和并发

并行和并发的区别? 并行(parellel),一个人同一时刻做几件不互相干

2021-04-19
python学习
00

本文主要是整理python的基本类型,包括列表、元组、字典、字符串、bytes和集合(set)的基本操作和应用。

2021-04-19
python学习
00

1. 封装与解构

a = 4 b = 5 print(a,b) a,b =